02.11.2013 11:41

PAMIATKA REFORMÁCIE - 31. október - spoločné služby Božie

Spoločné služby Božie - reformovaných a evanjelických veriacich sa uskutočnil 31. okóbra o 16,00 hodine na deň "Pamiatky reformácie" na ulici Osloboditeľov.

Tento deň v roku 1517 reformátor Martin Luther pribil na bránu Wittenberského chrámu 95 výpovedí, ktoré mali slúžiť ako podklad na diskusiu o praktizovaní predávania odpustkov. V novovymaľovanom kostole bol prítomný aj majster maliar Juraj Smutko z Čierneho Poľa, ktorému reformovaný farár - administrátor Mgr. Pavol Kačkoš poďakoval aj za cirkevný zbor za profesionálne odvednú prácu.

Vo svoje kázni vychádzal z Evanjelia podľa Matúša, 15. kapitoly vo veršoch 32 až 37. Pripomenul, že aj dnes sa máme nasýtiť predovšetkým duchovnou potravou, tak ako nás učí náš Spasiteľ Ježiš Kristus a podeliľ sa aj s pozemským pokrmom so svojimi núdznymi blížnymi.

Evanjelická zborová farárka z Kladzian Mgr. Mária Juhásová, priblížila prítomným učenie Martina Luthera, Jána Kalvína a ďalších reformátorov s dôrazom na to, že cirkev Kristova sa má stále reformovať - obnovovať a to jedine v duchu Písma svätého.

Služby Božie duchovnými piesňami obohatil aj spevokol "LAUDATE" z Kladzian, nakoľko náš spevokol "EKUMENA" nemohol nacvičovať pre maľovanie chrámu.

Po odznení povzbudivého duchovného slova, presbyterka evanjelickej cirkvi - fílie v Humennom Mgr. Valéria Csontosová, privítala členov váženej rodiny Bodorovej z dcérocirkevného zboru vo Vranove nad Topľou.

Ich prastarý a starý otec Gábor Bodor, bol horlivý a obetavý kalvín, ktorý významne napomáhal kresťanskému životu vo Vranove n/T. Na vlastné náklady a na vlastnom pozemku dal postaviť reformovaný kostol, ktorý už viac ako 82 rokov tam slúži dcérocirkevnému zboru.

Tento významný muž bol aj seniorálnym a dištriktuálnym svetským sudcom Predtisského dištriktu v rokoch I. ČSR. Bol človekom hĺbokého sociálneho cítenia. Za viaceré chudobné deti platil školné, aby sa mohli vzdelávať, otcom rodín poskytoval prácu na svojich majetkoch, aby rodinám zabezpečovali dôstojné živobytie. Jeho pamiatku pri 77. výročí smrti si pripomíname práve v týchto dňoch, keď spomíname aj na dlhoročného misijného farára a zastupujúceho biskupa Alexandra Böszörményiho pri príležitosti 74. výročia jeho úmrtia.

Počas služieb Božích v kostole mohutne zaznel zneli piesne z kalvínskeho spevníka č. 471 "Poďme, Kristovi veriaci, z Jeho lásky sa tešiaci..." a č.284 "Ó, úžasná je milosť tá..." ako aj z evanjelického č. 494 "Pán Boh sila moja i ochrana moja..." a najmä záverečná pieseň "Hrad prepevný je Pán Boh náš...".

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501