09.11.2014 15:00

Pamiatka REFORMÁCIE 9. novembra 2014

FASÁDA nášho kostola

Tohoto roku veriaci nášho cirkevného zboru videli zmeny pri dokončovacích investičných prácach v našom Reformovanom kostole. Na začiatku roka sme zabezpečili čalúnenie lavíc. Potom bola vykonaná rekonštrukcia vchodových dverí a tiež aj vyrobené schody na chór. Ešte jedna vec sa nám podarila vďaka zástupcom mesta Humenné, ktorí nám schválil dotáciu na investičnú činnosť a to ukončenie prác na prístavbe - na zladenie farebnosti a úprave fasády celého kostola. Žiaľ finančná dotácia s naším príspevkom nemohla zabezpečiť dokončenie na vrchnej časti veže kostola. Avšak veríme, že na budúci rok s pomocou mesta Humenné a našich veriacich túto časť dokončíme.

IV. ročník - "MINULOSŤ NÁS SPÁJA - BUDÚCNOSŤ ZAVÄZUJE"

9. novembra t.r. sa v reformovanom kostole v Humennom uskutočnili spoločné slávnostné služby Božie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z príležitosti Pamiatky reformácie.

Slovom Božím poslúžili reformovaný farár – administrátor Mgr. Pavl Kačkoš a zborová evanjelická farárka Mgr. Mária Juhásová. Hostia: brata zástupcu generálneho kurátora Reformovanej cirkvi Ing Jána Marcinčáka, sestru seniorku, Mgr. Máriu Meňkyovú, brata seniorátneho kurátora, Ing Mareka Janovčíka, seniorátneho svetského sudcu - Miloša Vinca, ako aj kurátora dcérocirkevného zboru z Vranova nad Topľou brata Acháca Bodora a presbytera Petra Bodora. Tiež aj zhotoviteľov vonkajšej fasády pán Ing. Františka Pavlíka s manželkou a Mariána Valka s manželkou,  privítal farár - administrátor Mgr. Pavel Kačkoš

V plnom kostole mohutne zneli nábožné piesne v podaní evanjelického spevokolu „LAUDATE” z Kladzian a okolo 80 prítomných veriacich.

Brat farár P. Kačkoš v kázni Slova Božieho vychádzal zo Skutkov apoštolov 8. (26-34) o Filipovi a etiópskom eunuchovi.

Poukázal na to, že my súčasní kresťania máme byť tými, ktorí sa majú pripojiť k putujúcim, vysvetľovať a šíriť Božie slovo, t.j. každý z nás má misijné poslanie pri hlásaní evanjelia.

Po záverečnej liturgii a Áronovskom požehaní, ktoré udelila sestra farárka, veriaci stojac zaspievali hymnu Martina Luthera „Hrad prepevný je Pán Boh náš”.

Nasledoval už IV. ročník konferencie „Minulosť nás spája – budúcnosť zaväzuje”. Konferenciu riadil a uvádzal jednotlivých prednášajúcich, Mgr. Pavol Kačkoš, farár – administrátor cirkevného zboru v Humennom.

S obsahom projektu, ktorý je naplánovaný na sedem rokov, prítomných oboznámila presbyterka ECAV Mgr. Božena Bašistová.

Zborová farárka humenskej fílie Mgr Mária Juhásová, prednášala na tému „Vznik, definícia a počiatky reformácie na území Slovenska”. Pripomenula, že za predreformátora na našom území je pokladaný majster Ján Hus, ktorý bol za svoju pravdu v roku 1415 ako kacír upálený na hranici v Kostnici. Jeho pravdy, ktorých sa držal sú platné dodnes a znejú: „Preto verný kresťan: hľadaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, počúvaj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy, bráň pravdu až do smrti”.

O činnosti kazateľov a histórii protestantských zborov v regióne Zemplína v počiatkoch reformácie hovorili Mgr. Valéria Csontosová a Mgr. Michal Kirschner .

Mgr. M. Kirschner, priblížil šírenie luterskej formy reformácie v našom regióne so zameraním na náš evanjelický zbor. Kladzany, ako matkocirkevný zbor vznikol už v roku 1805 a tohoto roku si pripomíname dvojsté výročie posvätenia chrámu Božieho. Na túto slávnostnú príležitosť, ktorá sa bude konať poslednú adventnú nedeľu prijal pozvanie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik. Pri tomto výročí si pripomenieme aj život a pôsobenie patrónov zboru v Kladzanoch, rodiny Vladárovej, ktorí zastávali funkciu hlavného dozorcu vyše sto rokov.

Presbyterka ECAV Mgr. V. Csontosová sa zamerala na informácie o kalvínskej forme reformácie na území Horného Zemplína. Zdôraznila hlavne dve významné skutočnosti: vydanie kompletného prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1590 Gašparom Károlyim. Na jej vytlačenie prispel aj majiteľ humenského panstva Valentín Drugeth a Eufrozína Bátoryová, rodená Drugethová z Vranova nad Topľou. Druhou významnou udalosťou bolo vydanie piatich bohoslužobných kníh v rokoch 1750 – 1758 v Debrecíne a to v slovenskom jazyku – východoslovenskom nárečí. Z nich si spomeňme aspoň na „Malý katechizmus” a „Hlas pobožneho spievania”.

Históriu vzniku reformovaného a evanjelického spoločého zboru v roku 1880 pod názvom „Spoločná protestantská dcérocirkev v Humennom” prítomným priblížil zástupca kurátora a seniorátny svetský sudca Michalovského seniorátu Arpád Csontos. Účastníci si vypočuli aj priebeh budovania chrámu Božieho, modlitebne i prístavby veže. Že naše zbory aj po 134. rokoch žijú a zveľaďujú spoločný stánok Boží, svedčí skutočnosť, že v týchto dňoch pracujeme na jeho rekonštrukcii a nová vonkajšia fasáda, ktorá bude kompletne ukončená na budúci rok, už viditeľne skrášľuje exteriér nášho kostola. S vierou v Božiu pomoc ukončil referát známym „Tak nám Pán Boh pomáhaj !”.

Presbyterka reformovaného zboru Anna Kostrejová informovala o živote a práci na vinici Pánovej, prvých reformovaných farárov Karola Böszörményiho a Jozefa Szőllősiho.

Karol Böszörményi dochádzal od roku 1880 do roku 1889 z Malčíc. V zbore sa v tlačenej forme zachovala jeho rozlúčková reč, ktorú predniesol pri príležitosti inštalácie mladého misijného duchovného J. Szőllősiho dňa 31. marca 1889. Do služby v zbore ho vyslal slovami apoštola Pavla z 1. listu Timotejovi. J. Szőllősi slúžil v zbore do 31. marca 1896, kedy do Humenného prišiel významný farár, historik, spisovateľ, zakladateľ a šéfredaktor prvých humenských novín „Homonna és vidéke – Humenné a vidiek“ – Ladislav Réz.

Za pôsobenia J. Szőllősiho bola postavená modlitebňa, ktorej posviacka sa konala 17. augusta 1890. Pri príležitosti jej posviacky boli slávnostnými kazateľmi evanjelický farár Ján Csiska z Košíc a reformovaný farár K. Böszörményi. Ich kázne taktiež vyšli tlačou a sú zachované v našom cirkevnom archíve.

K. Böszörményi uviedol:

Posväťme tento kostol:

po prvé – Nášmu Pánu Bohu, v mene kresťanskej viery

po druhé – našej vlasti, v ktorej žijeme

po tretie – tomuto mestu v nádeji na porozumenie medzi rôznymi kresťanskými vierovyznaniami.“

Svoju kázeň zakončil aj dnes aktuálnymi slovami:

Poďte, poďte všetci, bratia a sestry, z akéhokoľvek zboru ste. Poďte, objímme sa v žiali i radosti, veď máme jedného Boha !“.

Záverom povedal:

Nech je tento malý kostol jagavou hviezdou medzi ďalšími hviezdami v našom malom meste, aby sme mohli tým, ktorí k nám zavítajú s hrdosťou povedať: Pozrite „...toto je náš protestantský kostol !“.

Ladislav Réz dokončil prácu svojho predchodcu pribudovaním gotickej veže v roku 1898 k modlitebni čím kostol sa stal vo vtedajšom období tiež jednou dominantou mesta Humenné.

O význame a výzvach v oblasti misijnej práce v súčasnosti hovoril reformovaný farár – administrátor Mgr. P. Kačkoš. Nadviazal na svoju kázeň zo Skutkov apoštolov a zdôraznil, že každý z nás ak prinesie Slovo Božie čo len jednému človeku za ktorým príde, je misionárom v praxi. Je potrebné prejsť od slov k činom, čoho výsledkom je aj predsavzatie oboch protestantských zborov, že vyhľadáme spolubratov a spolusestry v Snine a Medzilaborciach s cieľom po mnohých desiatkach rokov znova uskutočniť v týchto mestách služby Božie.

Po ukončení konferencie posilnení na duchu sme po ďakovných modlitbách prijali pohostenie, kde sme pokračovali v rozhovoroch a vypočuli si mnohé podnetné návrhy na uskutočnenie podobných podujatí aj v budúcnosti.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501