19.09.2012 16:42

Prístavba kancelárie a sociálneho zariadenia

Minulý rok sa na presbyterskej schôdzi nášho cirkevného zboru rozhodovalo o tom, ako budeme postupovať pri zveľadovaní nášho chrámu. Padli dva návrhy. Jeden, aby sa kostol dal zvnútra vymaľoval a druhý, aby sa pristavila k veži kancelária na jednej strane (západnej) a na druhej strane (východnej) sociálne zariadenie. Po dlhšej debate sa došlo k záveru, že viacerí veriaci nemôžu chodiť do kostola zo zdravotných dôvodov, kvôli chýbajúcemu sociálnemu zariadeniu.Od januára sme pristúpili k zabezpečeniu administratívnych úkonov. Brat kurátor Michal Babinčák, vybavil na Katastrálnom úrade list vlastníctva, ako aj snímok katastrálnej mapy. To bolo nevyhnutné pre ďalšie konanie. Vo februári bol na návšteve mamičky brat Ing.Arch. Jozef Peley, ktorého sme oslovili a dohodli sa na vypracovaní projektu prístavby s napojením na verejnú kanalizáciu a vodovod, ktorý bol dodaný 28. apríla.          

Pôdorys a čelný pohľad pri vstupe do kostola - návrh prístavby

14. mája bola podaná žiadosť na mestský úrad o vydanie Záväzného stanoviska, k čomu bolo potrebné vyjadrenie sa všetkých v meste zainteresovaných firiem a organizácii k uvažovanej prístavbe. Záväzne stanovisko mesta bolo vydané 24. mája. Tu sa začala cesta administratívnych peripetii. Žiadosť o Územné rozhodnutie, kde znova všetky dotknuté firmy a organizácie boli požiadané o súhlas, ako aj zakreslenie jednotlivých rozvodov. Medzi tým bola daná žiadosť na VVS (Východoslovenské vodárne a kanalizácie) o súhlas na pripojenie do ich sieti. Aby sociálne zariadenie fungovalo, museli sme predsa zabezpečiť pre to vodu a odtok. Po podpísaní zmluvy o dielo s VVS  dňa 27. júna, sme mohli pokračovať vo vybavovaní ďalších povolení pre prístavbu. Tieto potvrdenie boli potrebné pre začatie Územného rozhodnutia, k čomu bola podaná žiadosť dňa 28. júna. Bolo nám však doporučené, aby sme rozdelili stavebné práce s tým na dve konania a to na Drobnú stavbu - jednalo sa o pripojenie sa k vodovodnému potrubiu a ku verejnej kanalizácii ako aj demontáž elektromeru (žiadosť podaná dňa 17. mája a odsúhlasená 27. júna) a jeho premiestnenie mimo areál, čo je už riešené novou normou a hlavnú stavbu - samotnú prístavbu.

Premiestnená el. rozvodná skrňka z budovy kostola mimo areál

K tomu sa ale musela vypracovať projektová dokumnetácia. Požiadali sme Ing. Jána Kavu, ktorý spracoval kompletné riešenie elektroinštalácie, ako aj bleskozvodu na kostol, po vyjadrení sa RWE - Východoslovenskej distribučnej siete a podpísaní novej zmluvy. Preložku spolu s revíznou správou vykonal Lukáš Vacula. Pre urýchlené vybavenie Drobnej stavby sa znova zabezpečovali potrebné dokumnety (Energobyt - ústredné kúrenie; SPP - rozvod; TRK - rozvody; VVS - rozvody; TS mesta He - odpad a chodník; OR PZ (Okresné riaditeľstvo policajného zboru) - riešenie dopravy a kominákacie na chodníku - preto sa musela vypracovať samostatná projektová dokumentácia). Najprv však sme museli podať Žiadosť o vláštne užívanie komunikácie, ktorú sme dali na podateľňu mesta dňa 27. júna a vydané povolenie dňa 23. júla. Zároveň dňa 2. júla bola podaná žiadosť na Mestský úrad o Ohlásení Drobnej stavby, kde znova sa museli predložiť všetky potvrdenia zainteresovaných ako aj projektová dokumnetácia dvojmo. K Drobnej stavbe bolo vydané rozhodnutie dňa 30. júla na základe čoho sme konečne mohli začať so stavebnou činnosťou a to zabezpečenie vodovodnej prípojky a kanalizácie. Jednať sme začali po odporúčaniach s firmov ŠTICH - stavebné práce a tak od stanoveného termínu mestom t.j. dňa 6. augusta začala podvrtávky pre kanalizačnú a vodovodnú prípojku.

Príprava k prácam na kanalizačnej prípojke

Štartovacia jama pre podvrtávku a jama pre prípojku na opačnej strane cesty

13. augusta firma ŠTICH už odovzdala pre Východoslovenkú vodárenskú spoločnosť a.s. časť na náprotivnom chodníku pri Plzenskej reštaurácii, kde sa urobil navrtávací pás a obe šachty boli uložené pred plotom kostola.

                                navrtávací pás                                    Šachty - vodovodná a kanalizačná

14. augusta bola jama na chodníku už zasypaná a pripravená už iba na zaasfaltovanie. Na druhej strane pred kostolom boli tak isto zasypané výkopy a odkrytá zostala už iba vodomerná šachta, kde VVS a.s. by mala namontovať vodomer dňa 15. augusta. Ďakujeme firme ŠTICH - Imrichovi Štefanovi, za kvalitnú a rýchlu prácu, ktorá

Dokončievacie práce - vodovod a kanalizácia

nám dovolí sústrediť sa na hlavnú časť - prístavbu sociálneho zariadenia a kancelárie. Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť zvelebiť tento Boží stánok v Humennom.

—————

Späť


Kontakt

Arpád Csontos, zástupca kurátora

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Reformovaný cirkevný zbor v Humennom
Osloboditeľov 69
066 01 Humenné


+421566495287 - Mgr. Pavol Kačkoš - farár
+421910224889 - Michal Babinčák, kurátor
+421949452534 - Arpád Csontos, zást. kurátoraAnketa

Páčia sa Vám naše nové stránky?

áno, veľmi (324)
65%

áno (39)
8%

nie, nepáčia sa mi (82)
16%

je mi to jedno (56)
11%

Celkový počet hlasov: 501